Yetimsizseniz, Yetim Sizsiniz !

Kamu Yararı Statüsü

Kamu Yararı Statüsü

10.

Vakfın
Yılı

Darul Eytam Vakfı

Kamu Yararı Statüsü

Vergi Muafiyeti Vakfımızın müracaatına istinaden, “25.10.2019 […]

Vergi Muafiyeti

Vakfımızın müracaatına istinaden, “25.10.2019 Tarih ve 1730 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile vakfımız,” Vergi Muafiyeti Statüsü” kazanmıştır.

VERGİ MUAFİYETİ BULUNAN VAKIFLARA YASALARIN TANIDIĞI AYRICALIKLAR

1- Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesinin birinci fıkrasının 4. bendine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin yüzde 5’ini (kalkınmada öncelikli yörelerde % 10’u) aşmamak üzere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar ile Aynı Kanunun 89. maddesinin birinci fıkrasının 6. bendine göre Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrasının 7, 8, 9,14 numaralı bentlerinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapma mecburiyetinden, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar istisna edilmiştir

2- Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin 1/c alt bendine göre kamu menfaatlerine yararlı sayılan dernek ve vakıflara  makbuz karşılığında yapılan bağış ve  yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5′ ine kadar olan kısmı ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8/1. maddesinde, ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/10. maddesindeki fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli kurum kazancından indirim konusu yapılabilir.

3- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları kapsamına giren mal teslim ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir. Ayrıca kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarca  işletilen hastane, nekahethane, klinik, dispanser gibi kuruluşlar ile yaşlı ve sakat bakımevleri, parasız ve fukara aşevleri, yetimhane ve benzeri müesseselere bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi değildir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17. maddesinin 2 numaralı fıkrasının c bendi kapsamında kamu menfaatine yararlı dernek ve vakıflar bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetleri Katma Değer Vergisinden istisna edilmiştir.

4- 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin (a) ve (b) bendine göre, kamuya yararlı dernek ve vakıflar veraset ve intikal vergisi muafiyetine sahiptir.

Vakıflara yapılacak olan yardım ve bağışlardan dolayı Veraset ve İntikal Vergisi ödenmeyecektir.

Yine aynı kanununun 4. maddesinin (k) bendine göre Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluş için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar da vergiden istisnadır

 5- 492 sayılı Harçlar Kanununun 59’uncu maddesinin (b) bendine göre, kamuya yararlı dernek ve vakıfların iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ile derneğe ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni hakların tescilleri ve şerhi gerektiren işlemleri ve bunların terkinlerinde harç istisnası uygulanır.

6-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nuna ekli 2 sayılı tablonun V. bölümünün 19. fıkrasında Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların kuruluş işlemlerinde düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir

7- 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesinin (m) bendine göre; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait binaların, vakıf resmi senedindeki amaca tahsis edilmek koşuluyla emlak vergisinden muaf tutulacağı hükme bağlanmıştır

Vakıflar vergiden muaf olsa dahi sahibi oldukları bina, arsa ve araziler için belirtilen süreler içinde taşınmazın bulunduğu yerin belediye vergi dairesine emlak vergisi beyannamesini vereceklerdir.

8- Kamuya yararlı dernek ve vakıflar 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu uyarınca izin almadan yardım alma imkânı vardır.

9- 748 sayılı Emvali Milliye ve Metruk eden veya Mazbut Vakıflardan Bazı Müessesat ile Belediyelere Satılabilecek Arazi ve Arsalar Hakkında Kanunun birinci maddesi uyarınca, Milli Emlak ya da vakıflardan uygun görülecek arazi ve arsalar Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı derneklere satılabilir.

10- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167. maddesinin 7.  fıkrasına göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar tarafından ticari gaye güdülmemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ithal edilen eşyadan; eğitim, bilim ve kültürel amaçlı eşya ile bilimsel alet ve cihazlar, tıbbi teşhis, tedavi ve araştırma yapılmasına mahsus alet ve cihazlar, bilimsel araştırma amacına yönelik hayvanlar ile biyolojik veya kimyasal maddeler, insan kaynaklı tedavi edici maddeler ile kan gruplarına ve doku tipi ayırma belirteçleri, ilaç özelliği olan ürünlerin kalite kontrolü amacına yönelik maddeler gümrük vergisinden muaftır.

11- 237 sayılı Taşıt Kanunu’nun birinci maddesinin (d) bendi uyarınca kamuya yararlı dernek ve vakıflara Başbakanlıkça lüzumlu görülenler tarafından kullanılacak taşıtlara resmi (siyah) plaka verilir.

12- Kamu yararı alan dernek ve vakıflar devlet protokolünde yer alırlar.

13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 72. maddesine göre kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara, kuruluş gayelerine uygun olarak kullanılmak üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde kayıtlı bulunan ve kamu hizmetlerine tahsisli olmayan taşınmaz malları, satış tarihindeki alım satım rayici nazara alınarak kıymet takdiri suretiyle satılabilir. Bu yolla edinilen taşınmaz mallar veriliş maksadı dışında kullanılamaz ve satılamaz. Beş yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır.

14- 04.06.1998 tarih ve 23362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vakıf Hayrat Taşınmazların Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin yedinci maddesine göre vakıf hayrat taşınmazların tahsis edilebileceği müesseselerden biri de dernek ve vakıflardır.

15- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 14. maddesine göre, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının intifa hakları, belirli sürelerle kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kamu menfaatine yararlı millî derneklere bırakılabilir.16- 765 sayılı Türk Ceza Kanunun 483. maddesi uyarınca, bu dernek ve vakıflara tecavüz ve hakarette bulunanların, eylemlerinin niteliğine göre 480 ya da 482. maddelerde yazılı cezalarla cezalandırılması.
Hedef
100 Adet Kalıcı Eser

15

Yapılan Projeler

Hedef
1000 Adet Su Kuyusu

53

Açılan Kuyu Sayısı

Hedef
10.000 Yetime Sponsorluk

5100

Sponsor Bulunan Yetim Sayısı

Hedef
1.000.000 Aileye Gıda Yardımı

520.000

Aileye Gıda Yardımı

Darül Eytam Vakfı

Depremzedelere Yardım

Yayladağı ve Kırıkhan'daki depremzede kardeşlerimize aşevi ile hizmet vermekteyiz. Aşevlerimiz günlük 800 ailenin yemek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Depremzedelerimiz için gerekli ihtiyaçlar

  • Battaniye
  • Giyim
  • Temel Gıda Malzemeleri
  • Çocuk Bezi ( Çeşitli Numaralarda)
  • Hijyen Malzemeleri
BAĞIŞ YAPIN
Destek Olun

Sponsor Olarak Destek Olabilirsiniz

Yetimsizseniz Yetim Sizsiniz

Yetimlerinizin Dilinden

Darül Eytam Vakfımızın yardım götürdüğü yetimlerimiz vakfımız ve yardımlar hakkında neler söylüyor ?

Hemen Bağış Yapın

Üsame Essalih, Suriye

Bize yardım ettiğiniz için teşekkür ederiz. ‬‬ Yardımlarınızdan dolayı annem işe gitmek zorunda kalmıyor.‬ Bizi okula gönderiyor, yiyecek alıyor. Yardımlarınızdan dolay çok memnunuz.‬‬‬

Muna Al Kasım, Suriye

Biz vakıf’a dua ediyoruz. Elbiselerimiz var. Evimizde her şey var. Annem bize çikolata alıyor, okula gidiyoruz. Teşekkür ederiz.

Elmas Liba, Suriye

Vakıftan çok memnunuz. Kardeşim özürlü ; ilaçlarını ve ihtiyaçlarını veriyorlar.‬‬‬
Bize çikolata, kıyafet veriyorlar. Anneme maaş verdikleri için çalışmak zorunda kalmıyor, kardeşimle ilgileniyor.‬‬ Her şey için teşekkür ederiz.‬‬‬

Meryem Al Farac, Suriye

Bize maaş, kart, elbise makarna veriyorlar. Biz çok memnun ve mutluyuz.‬‬ Kendi evimizde oturuyoruz, annem ekmek alıyor, çikolata alıyor.‬‬ Teşekkür ederiz.‬‬‬

Şehit Sabiğ, Suriye

Bize makarna , kart , elbise veriyorlar. Bize maaş verince annem bize meyve alıyor.‬‬ Suriye’de evimiz yıkıldı. Çadırda kalmıyoruz artık kendi evimiz var. ‬‬Yardım verdiğiniz için teşekkür ederim.‬‬‬

Uday Alatraş, Suriye

Kırıkhan ‘ da yasıyoruz. 10 kardeşiz hepimiz birlikte aynı evde yasıyoruz . Bize yardım ettiğiniz için okula gidebiliyoruz. ‬‬ Kardeşlerime ve bana kıyafet ve erzak yardımı yapılıyor. Teşekkür ederim.

Galya Talib

Anneme kıyafet , kart , maas veriyorlar. Okula gidiyorum annem bize defter , çanta , kitap alıyor.‬‬‬
Bize verilen kartla annem bizi markete götürüyor.‬‬ Hergece dua ediyoruz. ‬‬Teşekkür ederim…‬‬‬

Takip Edin

Bizden Haberler

Tüm Haberler

2022 KASIM 05-06.11.2022 tarihlerinde, Hatay’ın Reyhanlı,Kırıkhan […]